Sound and Lighting hire

Sound and lighting hire. Royal Hospital, Kilmainham.